Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1501 Filips de Schone geeft een octrooy aan de voetboogschutters (van Kinschot)
1507 Mislukte aanval van de Geldersen op Oudewater
1509 Bartholomeus van Cattendijk aangesteld tot baljuw van Oudewater
1510 De grote raad doet een uitspraak over het geschil van Oudewater met de heer van Montfoort over de bouw van huizen op IJsselveere. (Den Boer, van Kinschot)
1512 Geboorte Cornelius Valerius, vanaf 1557 hoogleraar latijn en grieks aan de universiteit van Leuven; overleed 1578 en begraven in de St. Pieter te Leuven
1514 Henrick Geryt is burgemeester; Loef van der Haer is pastoor (convent st. Cecilia inv.nr 891)
1514 Informacie. Jacob Gerritsz en Huge Harmansz genoemd als burgemeesters; Pieter de Roo Willemsz, Gerrit Heindricxsz, Gisbert Heindricxz, Geerlof Jacobsz en Adriaen Louwezoon genoemd als schepenen; Willem Pietersz is bode; er zijn 325 haardsteden; pastoor Loffridus de Haer verklaart dat in Oudewater en de omliggende buurtschappen Hoenkoop, Rosendael, Hekendorp, Papekop, Diemerbroek, Lange Linschoten en de Waard ca 1700-1800 communicanten wonen die onder de kerk van Oudewater behoren.
1515 Uitspraak ten gunste van het Sticht in de kwestie of Hoenkoop bij Holland of het Sticht hoort (Staten van Utrecht en heerlijkheid Hoenkoop)
1516 De stadhouder geeft opdracht om boomgaarden, bosjes en dijken waarachter een vijand – Karel van Gelre - zich kan schuilhouden rond de steden Oudewater en Woerden te verwijderen
1517 De buitenpoorters moeten binnen de stad gaan wonen en helpen om de stad te verdedigen, volgens een placcaat van de stadhouder
1519 Jonkheer Jan van Vliet, heer van Vliet, Hoenkoop en Bergambacht, aangesteld als kastelein van het slot van Oudewater
1525 De zusters van de orde van Sint Augustinus van het klooster van St. Anna sluiten zich aan bij de orde van de Cellebroeders
1526 Dirck Ghijsbertsz genoemd als schout
1531 Glazenier Jan Pietersz uit Oudewater krijgt opdracht voor het maken van een raam in de Utrechtse Buurkerk
1532 Eerste legger van de henneptiend in Hoenkoop
1533 Neel Reijers, geboren ca. 1450 in Oudewater, wordt in Utrecht als heks verbrand
1537 Fije, de vrouw van heemraad Cornelis Louwensz. uit Hoencoop voor het Hof van Utrecht gebracht; zij werd levend verbrand
1543 Mr. Melchior genoemd als organist
1543 Mr. Daniel genoemd als schoolmeester

1544 Jacob Jansz genoemd als pastoor van Oudewater
1544 Pieter Speyart genoemd als collecteur van de impost op wijnen en bieren

1545 Mr. Huijch genoemd als schoolmeester
1545 Jan Jacob Gerritsz (van Roijen, neef van Rudolf) genoemd als baljuw
1545 Pieter Speyart genoemd als collecteur van de impost op wijnen en bieren

1547 Pieter Speyert genoemd als secretaris van de stad

1560 Geboorte Jacobus Arminius in Oudewater ( volgens een oud handschrift)
circa 1560 Kaart van Jacob van Deventer
1560 Jacob van Alkemade aangesteld tot baljuw van Oudewater
1560 Proces over het eigendom van het veer te Oudewater (Staten van Utrecht en Hof van Utrecht)
1562 De grote raad van Mechelen doet uitspraak in het geschil tussen IJsselveere en Oudewater: er mag geen handel meer gedreven worden op IJsselveere, het aantal herbergen wordt beperkt.
1564 Philips II geeft het recht om op 6 juni een paardenmarkt te houden, als bevestiging van het privilege van 1413.
1565 Gerrit Jansz en op 15 maart Thymen van Leeuwen aangesteld als baljuw
1566 Pastoor Theodorus Aemilius wordt protestant.
1571 De brug over de IJssel wordt vernieuwd
1572 Oudewater verklaart zich voor de prins van Oranje
1573 De IJsseldijk breekt door
1574 Pestepidemie
1574 Gerrit Gerritsz Crayesteyn aangesteld als baljuw van Oudewater
1574 Huyg Dirksz aangesteld als dominee; vertrekt 1575

1575 Inname door het Spaanse leger
1575 Johannes Gelasius aangesteld als dominee; sterft als martelaar
1576 Oudewater terugveroverd op de Spanjaarden
1576 Gekozen tot burgemeesters: Cornelis Jansz de Lange en Jacob Sybertsz Bonser
1577 De evenaar en de maten en gewichten worden gerepareerd en gecontroleerd door Cornelis Dircxz Cleijn.
1577 Mr Otto Sebastiaens, notaris in Dordrecht, copiëert de privileges en keuren van Oudewater
1577 Gekozen tot burgemeesters: Cornelis Dircxz Cleijn en Jan Aertsz
1578 Merrichgen, weduwe van Evert Jans, is waagmeester (waarschijnlijk pachter van de waag); haar dochter trouwt burgemeester Pieter Willemsz Tromper.
1578 Dirck Willemsz Tromper aangesteld als rector van de Latijnse school
1578 Gekozen tot burgemeesters: Jasper Harmensz en Huijch Willemsz. van Swieten
1579 Nieuwe windbrief voor de molen op de Biezentoren
1579 Gekozen tot burgemeesters: Willem Dircksz en Pieter Gerritsz Paemburch
1580 Elbert Jacobsz.Speyert schenkt een kwart van zijn vermogen aan het gasthuis.
1580 Gekozen tot burgemeesters: Cornelis Jansz de Lange en Willem Jacobs; na het overlijden van Cornelis Jansz de Lange wordt Jan Jansz. Coppert in zijn plaats burgemeester
1581 Vroedvrouw Merrichgen Claesdr, weduwe van Rut Jacobsz, aangesteld
1581 Reparatie van de Visbrug
1581 Aanstelling mr. Jan van Gelder als onderschoolmeester
1581 Pieter Cornelisz van Teylingen aangesteld als schout, tot 1585; gaat dan naar Woerden en vestigt zich als notaris; geboren 1532, overleden 1605
1581 Jan Jacobsz huurt de waag
1581 Gekozen tot burgemeesters: Claes Dircxz en Jan Pietersz
1582 Verbod op het gebruik van riet op nieuwe daken als onderdeel van een reeks van voorschriften in het kader van de brandpreventie.
1582 Holland- en dus ook Oudewater- gaat in december over op de nieuwe jaartelling. Utrecht wacht tot 1700.
1582 Gekozen tot burgemeesters: Harmen Woutersz van Cortenoort en Cornelis Dircxz Cleijn
1582 Alle balspelen in de kerk worden verboden vanwege de nieuwe ramen
1583 Jan Pietersz van der Lee tot schepen gekozen
1583 Gerrit Gerritsz van Crayesteijn genoemd als baljuw en schout
1583 Gekozen tot burgemeesters: Huijch Willemsz van Swieten en Pieter Gerritsz Paemburch
1584 De Veersloot wordt uitgediept
1584 Ordonnantie voor brandveiligheid
1584 Gekozen tot burgemeesters: Willem Dircxz en Sebastiaen Adriaensz

1585 IJsselveere bij Oudewater ingelijfd
1585 De afbraak van het kasteel bij de Linschoterpoort wordt aanbesteed
1585 De Haven wordt uitgediept
1585 Gekozen tot burgemeesters: Claes Dircxz en Jasper van Dam
1585 Dreigende dijkdoorbraak van de zuid-IJsseldijk door verzwakking van de dijk door de aanleg van nieuwe vestingwerken.
1586 Gekozen tot burgemeesters: Jan Pietersz van der Lee en Pieter Heijnricxz van Gulik
1586 Prins Maurits bezoekt Oudewater
1587 De schutterij wordt verplicht om bij brand te helpen met blussen.
1587 Alle sloten binnen Oudewater moeten worden uitgediept; afvoeren van privaten op de haven moeten worden afgesloten
1587 Walbrug bij de Linschoterpoort herbouwd
1587 Gekozen tot burgemeesters: Pieter Gerritsz Paemburch en Jan Jacobsz Coorn
1587 Jan Pietersz van der Lee tot wachtmeester gekozen
1588 Exterieur stadhuis voltooid met een gevel in de renaissancestijl.
1588 De oude IJsselpoort wordt afgebroken.
1588 Pieter Gerritsz Paemburch maakt het bestek voor het stadhuis; aanbesteding in het openbaar
1588 Vroedvrouw Merrichgen Claesdr verzoekt om ontslag; Emmichgen Jansdr aangesteld.
1589 Kleingarenbanen aan de Achterstraat moeten worden ontruimd voor de aanleg van de wallen
1591 Pieter Gerritsz Paemburch legt de eerste steen voor de nieuwe Romeynbrug
1592 Ordonnantie over het gebruik van de wallen als grofgarenbanen
1594 De Gasthuissteeg wordt met 10 voet verbreed ten koste van de waag
1594 De erven op de oude stadswal aan de zuidzijde van de kerktoren worden verkocht
1594 Oprichting ‘sieckhuijs’, het zieken- of armhuis in de Kapellestraat
1594 Brand in een brouwerij in de Wijdstraat-Peperstraat in Oudewater

1595 Herbouw van de waag voltooid
1599 Johan van Everdingen, schoonzoon van Gerrit Gerritsz van Crayesteijn, aangesteld als schout