Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1300 Vrouwe Johanna, weduwe van ridder Arnoud van Amstel, belooft aan graaf Jan II van Holland, dat de goederen die hij haar tot lijftocht heeft vergund, na haar dood weer aan de graaf zullen vervallen. Hieronder is achttien morgen land in Hoenkoop.

circa 1300 De kerktoren van de St. Michaëlskerk wordt gebouwd
1307 Oudste vermelding Tinnewater c.q. Tinoudewater (Horsten in Blok)
1310 De bisschop van Utrecht verleent de abdis en het convent van Reseborgh (Rijnsburg) tolvrijheid te Oudewater en gelast baljuw, tollenaar en schouten van het land van Woerden haar te helpen.
1315 Hevige regen en rivieroverstromingen, mogelijk dijkdoorbraak bij Haastrecht

1317 Quittantie van de kommanderij van St. Lazarus te Oudewater voor de ontvangst van Erembertus Eremberti, erfgenaam en executeur van Matheus, deken van St. Salvator en procurator van het H. Geesthuis, van 3,5 morgen land op Scarpenort in het gerecht van Haestrecht en 10 pond zwarte Tournooisen, voor het doen der memorie van Matheus in de kommanderij.
1319 Oudewater blijkt een lombaardenhuis te hebben ( Van Aelst) (=bank. de eerste bankiers kwamen uit Lombardije).Graaf Willem III van Henegouwen geeft het Lombaardenhuis te Oudewater aan Vranke Oudekyns als woonhuis.
1321 Oudewater heeft stadsmuren.
Graaf Willem III van Henegouwen laat Oudewater 200 pond geven om haar stadsmuren te bouwen.
1322 Graaf Willem III bevestigt het stadsbestuur van Oudewater: schout, 2 burgemeesters en 7 schepenen; hij geeft een aantal privileges zoals de bepaling dat burgers van Woerden hun goederen eerst op de markt van Oudewater moeten aanbieden
1322 Lekdijk en IJsseldijk breken door
1322 Eerste vermelding grootwaterschap Woerden
1323 Twisten tussen bisschop Jan van Arkel en graaf Willem III zullen worden bijgelegd te Oudewater.
1325 Tyman Batenburch heeft zijn huis met erf en visserijen gelegen binnen Oudewater aan heer Jacob bisschop van Suden en aan het Sint Jans huis te Oudewater gegeven.
1326 Op last van graaf Willem moeten alle goederen en met name boter alleen op de markt van Oudewater te koop worden aangeboden.
1326 Graaf Willem van Henegouwen schenkt aan de broeders van het St. Janshuis een hofstede naast hun kapel om als kerkhof te gebruiken.
1329 Oudewater krijgt een schadevergoeding voor oorlogsschade tgv een oorlog tussen Holland en het Sticht.
1329 Jan van Lichtenberg krijgt toestemming van de graaf om in Oudewater te wonen nadat zijn huis in Utrecht (Groot en Klein Lichtenberg, Stadhuisbrug) door het stadsbestuur is verkocht.
1330 Graaf Willem III verpacht de ‘gruten’, de belasting op het gruitbier, te Oudewater
1333 Of zelfs een jaar eerder. Oudewater heeft schuld aan de doodslag op Ghisebrecht Slijc en heeft kennelijk ook bijgedragen aan de sloop van het huis te Ghein.
1334 Oudewater blijkt een sluis te hebben.
1337 Land in Hedekensdorp wordt in erfpacht gegeven aan het kapittel van St. Marie te Utrecht
1349 Bisschop Jan van Arkel neemt Oudewater op 29 maart in en steekt de stad in brand. Nogal wat Utrechters sneuvelen, zoals de gebroeders Lichtenberg en Jan van Risenborch (Beke); de inwoners van Oudewater worden merendeels vermoord. ( den Boer noemt een aantal bronnen)
1351 Oudewater steunt met andere steden en Hollandse edelen graaf Willem V; vernieuwing van het privilege van Willem III uit 1322. ( den Boer)
1353 Heulestein wordt vernietigd; vanuit Heulestein werden strooptochten ondernomen, ook naar Oudewater. (Den Boer)
1356 Een Hollands leger trekt over de IJsseldijk naar het Sticht en raakt bij Oudewater de weg kwijt
1358 Herman Speyart is schout in Oudewater
1360 Hertog Albrecht verpacht de dobbelschole en het quaeckbord ( = Casino) in Oudewater (Den Boer noemt 1358)
1366 De Wiericke wordt gegraven, aanleg Goejanverwellesluys.
1371 Vermelding van de brug over de IJssel. (Den Boer en Van Aelst)
1374 Tijdens de oorlog tussen Holland en het Sticht (graaf Albrecht was in Zeeland) wordt Oudewater belegerd door bisschop Arnold van Hoorn en ingenomen; hij nam 73 mannen gevangen (Oorlog om Holland p. 147); ook zulke heftige overstromingen dat het leger van de bisschop per schip rondtrekt
1376 Dagvaart naar Oudewater (Den Boer).
1378 De rentmeester van de bisschop komt op 30 december naar Oudewater om tienden te innen voor diverse kapittels; hij moet over het ijs reizen; later overstromingen
1379 De bezetting van het kasteel bij de Linschoterpoort mengt zich in een geschil tussen de burgers van Oudewater en de burggraaf van Leiden over de tol bij Alphen. (Den Boer)
1381 Dagvaart te Oudewater (rekeningen kameraar Utrecht
1388 Oprichting Kalendenbroederschap voor het land van Woerden en Oudewater, door jonkvrouw Katrijn van der Haer. (Een kalendenbroederschap is een vereniging die tot doel heeft het zieleheil van haar leden te bevorderen en te zorgen voor een plechtige begrafenis. De leden kwamen ook regelmatig bij elkaar voor een feestmaaltijd – zonder dat er iemand begraven werd dus. In eerste instantie hield onze kalendenbroederschap haar bijeenkomsten het ene jaar in Oudewater en het andere jaar in Woerden, maar in 1498 werd de broederschap gesplitst vanwege ruzies tussen de leden in Woerden en die in Oudewater. In Oudewater kwamen de leden bijeen op de maandag en dinsdag na de ‘translatio Martinis’, dus na St. Maarten).
1388 Geschil met Jan van Arkel, heer van Haastrecht (Den Boer)
1390 Er blijkt een school te zijn in Oudewater (Den Boer)
1390 Oudewater biedt waarschijnlijk een schuilplaats voor één of meerdere van de moordenaars van Aleid van Poelgeest: op 25 maart 1393 krijgen de baljuw van Rijnland en het stadsbestuur van Oudewater opdracht de moordenaars gevangen te nemen. (Den Boer)
1394 De baljuw van Rijnland, Symon Speyaert, mag zijn zetel in Oudewater vestigen. (Den Boer)
1395 Stadsbestuur en kerkmeesters schenken een gestoelte in het koor van de kerk aan de heer Gerrit van Vliet
1396 De baljuw en Van der Gheer moeten in ‘s-Gravenhage verschijnen op beschuldiging van Aernt Sluusmansz; in zijn verweerschrift daagt Van der Gheer zijn tegenpartij uit tot een tweegevecht. (Den Boer)
1398 Doodslag tijdens de kermis