Oudewater, XX januari 2021

N O T A

 

G E S C H I E D K U N D I G E     V E R E N I G I N G 

O U D E W A T E R

 

C O N T R I B U T I E   2 0 2 1 

 

 

De penningmeester verzoekt u vriendelijk uw bijdrage voor 2021 over te maken op

 

bankrekeningnummer NL44  RABO  0141  0980  82

 

ten name van Geschiedkundige Vereniging Oudewater

 

 

De contributie 2021 is in de Algemene Ledenvergadering

van maart 2019 vastgesteld op (tenminste):

 

Lidmaatschap voor één persoon:                                                            € 22,50

Gezamenlijk lidmaatschap, voor meerdere personen op één adres:   € 32,50

Erelidmaatschap                                                                                         € 00,00 

 

Elke bijdrage boven het

minimumbedrag

is van harte welkom.

Onze Vereniging heeft de ANBI-status. 

 

 

Gaarne overmaken vóór 1 maart 2021, onder vermelding van: bijdrage 2021

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet,

André de Groot (penningmeester)

Ans Dionisius (contributieadministratie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten slotte

 

 

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum.

 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn geweest.

HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren.

 

Slot:

Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Met een vriendelijke groet,

 

Nell van Gool – van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris

 

 

 

 

load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn