Oudewater, 1 november 2020

 

 Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

  

HET NIEUWS VAN BEGIN NOVEMBER

 

= eerst de belangrijkste punten uit het nieuws:

er is geen nieuws

er is geen novemberavond

er dreigt overtreding van de Statuten

gezondheid

  

Gezondheid

 

Hopelijk bent u allemaal zo gezond als maar mogelijk is.

Dat is nog steeds [en eigenlijk altijd] belangrijker dan de Geschiedkundige Vereniging.

Wij hopen dat u het allemaal een beetje volhoudt: dat wachten op betere tijden

  

 

Algemene Ledenvergadering annex Jaarvergadering 2019

 

Gevoelsmatig een eeuwigheid geleden, in februari 2020, dat was toch gewoon begin dit (rare) jaar hoor, stuurden wij u de agenda met toelichting voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), tevens Jaarvergadering over 2019. Deze agenda is toen ook, samen met alle bijbehorende stukken gepubliceerd op onze website. En daar staan ze nog altijd.

Nu de novemberavond ook alweer is afgelast, gaat het er toch wel heel erg naar uitzien dat we in dit ongewone jaar geen gewone Jaarvergadering zullen kunnen houden.

Dat is in strijd met onze Statuten.

Daar staat, in Artikel 11:

=1. De ALV’en worden gehouden in Oudewater 

=2. Jaarlijks wordt tenminste één ALV gehouden.

=3. In deze ALV, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, brengt he t bestuur zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. [ …. ].

Het bestuur presenteert tevens de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.

 

Om toch zo dicht mogelijk in de buurt van statutaire verplichtingen te komen, stellen we u de volgende procedure voor. Deze procedure komt overeen met de handelwijze die wij al eerder hebben gevolgd ten aanzien van de benoeming van André de Groot en de herbenoeming van Mieke Kuik en Jaap van der Laan tot bestuurslid van de Vereniging.

 

=1= De agenda met toelichting van de Algemene Ledenvergadering annex Jaarvergadering 2019 wordt met deze ledenbrief meegestuurd. In de toelichting staan enkele voorstellen van het Bestuur aan de Vergadering.

Alle vergaderstukken zijn te raadplegen op onze website. Leden die dat willen kunnen van de secretaris een uitgeprinte versie van de stukken krijgen.

 

=2= Het bestuur vraagt de leden om

ofwel 

=2a= impliciet/ stilzwijgend akkoord te gaan met het voorgestelde in de Agenda met toelichting zoals gepubliceerd op 19 februari 2020, te weten: goedkeuring c.q. vaststelling van enige verslagen waaronder het Secretarieel Jaarverslag 2019, goedkeuring c.q. vaststelling van de financiële jaarstukken over 2019, het verslag van de kascommissie 2019 en decharge van het Bestuur over 2019 en goedkeuring c.q. vaststelling van de begroting 2020

dan wel

=2b= expliciet/ ‘luidkeels’ bezwaar aan te tekenen tegen enig onderdeel binnen een termijn van veertien dagen na verschijnen van deze ledenbrief; dus uiterlijk op 15 november 2020

Na ontvangst van eventuele bezwaren zal het Bestuur handelen naar bevind van zaken en daarvan verslag doen in de eerstvolgende, zo nodig extra, ledenbrief.

 

Lezingavonden

 

Onder de huidige (anti)-coronamaatregelen is het niet mogelijk een gewone lezingavond te organiseren. En het blijkt toch wat ingewikkelder dan we eerst dachten om een online-lezing te organiseren. Voor november heeft de Vereniging u zodoende niets te bieden.

 

 

Het gewone ‘geen nieuws’

 

Van enkele buitenlandreizen, die door de Vereniging waren georganiseerd, kunt u de filmbeelden terugzien op YouTube.

Het zijn respectievelijk, Oranje-reis in 2014, Duitsland-reis in 2016 en België in 2019.

 

Voor iedere film apart is er een veilige toegangscode ingebouwd in de onderstaande link, waarmee u de betreffende film op YouTube kunt bekijken.

 

Onderstaande is een overzicht van de reizen, in het blauw met een streepje er onder.

U gaat met de muis op de gekozen omschrijving staan.

Dan drukt u op de linkermuisknop

 

Nu gaat uw computer voor u aan het werk en dan kunt u na enkele ogenblikken de film zien.

Vergeet u niet het geluid aan te zetten, dan is het dubbel genieten.

 

 

2014 GVO Oranje-reis 

 

2019 GVO Duitsland-reis

 

2019 GVO België-reis 

Rabobank Club Support

 

Het bestuur hoopt, nee verwacht, dat u bij het stemmen ook aan onze Vereniging heeft gedacht. Zodra wij bericht hebben over de uitslag hoort u dat.

 

 

Ten slotte

 

 

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum.

 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn geweest.

HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren.

 

 

 

Slot:

 

Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.

Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe.

 

Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Met een vriendelijke groet,

 

Nell van Gool – van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris

 

 

 

NB: zie ook vooral hieronder de bijlage over de Algemene Ledenvergadering 2020

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06 - 22 14 07 52

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

 

Oudewater, eind februari 2019

Geachte dames en heren,

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater op donderdag 12 maart 2020 in het Stadhuis van Oudewater, ingang Kapellestraat. De vergadering vindt plaats aansluitend aan de lezing “Klokken door de eeuwen heen” door de heer Peter Schippers. Deze lezing begint om 20.00 uur.

 

Namens het bestuur,

Met een vriendelijke groet,

P. W.E.G. van Gool – van Liessum, voorzitter

G. P. de Gunst, secretaris

 

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 

AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018 van 28 maart 2019*
 4. Secretarieel jaarverslag*
 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater
 6. Financieel jaarverslag 2019
 • A. Resultatenrekening 2019*
 • B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2019*
 1. Verslag van de kascontrolecommissie 2019 en vaststelling Financieel Jaarverslag 2019*
 2. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 3. Begroting 2020*
 4. Contributie vanaf 2021
 5. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden
 6. Rondvraag, vragen s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen bij de secretaris s.v.p.
 7. Sluiting

*Alle stukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging (www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl).

Alle stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris.

 

TOELICHTING bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 

Ad 1. Opening en vaststelling van de agenda.

 

 

Ad 2. Mededelingen

 

 

Ad 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018

 

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

Ad4. Het Secretarieel jaarverslag

Het secretarieel jaarverslag beoogt een beknopt overzicht te geven van de activiteiten van onze Vereniging in 2019.

 

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater

De Steungroep brengt u op de hoogte van haar activiteiten in het afgelopen jaar, o.m. ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

 

Het bestuur stelt voor met genoegen kennis te nemen van de informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater.

 

 

Ad 6. Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag bestaat uit twee delen. De resultatenrekening 2019 en de Balans per 31 december 2019 beogen een overzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van onze vereniging in 2019. Het financieel resultaat over 2019 is positief.

 

Het Bestuur stelt voor het batig saldo over 2019 toe te delen als volgt: een derde voor de Voorziening Stadsmuseum, een derde voor de Voorziening Aankoop en een derde aan de Algemene Reserve, conform het voorstel zoals gedaan in de ALV van maart 2018.

 

Tevens leggen penningmeester en bestuur hiermee verantwoording af aan de Vereniging voor het financieel doen en laten in 2018.

Daarom volgen nu eerst de bevindingen van de Kascommissie.

 

 

Ad 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2019

De kascontrolecommissie 2019, bestaande uit de heren Leo Henkes en Wim van Rooyen, heeft de financiële jaarstukken beoordeeld en daarover verslag uitgebracht.

 

De kascommissie stelt de vergadering voor, het verslag van de kascommissie gezien hebbende, het Financieel Jaarverslag 2019 goed te keuren en daarmee het bestuur over 2019 te dechargeren.

 

 

 

 

 

Ad 8. Benoeming kascontrolecommissie 2020

De heer Leo Henkes treedt af, de heer Wim van Rooyen blijft aan als eerste lid. Ter vergadering zal worden gevraagd wie als tweede lid samen met de heer Wim van Rooyen de kascontrolecommissie 2020 wil vormen.

 

 

Ad 9. Begroting 2019

Op basis van de bevindingen over 2019 en voorgaande jaren, en op basis van voorgenomen beleid voor 2020 en daarna komende jaren heeft het bestuur de begroting 2019 opgesteld.

 

Het bestuur stelt voor de begroting 2019, na toelichting en bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad.10 Contributie vanaf 2020

Vorig jaar heeft het bestuursvoorstel tot verhoging van de contributie, tot respectievelijk € 22,50 voor een individueel lidmaatschap en € 32,50 voor een gezamenlijk lidmaatschap geleid tot een discussie over het inhoudelijk verschil tussen beide soorten van lidmaatschappen als basis onder het verschil in contributiebedragen.

Toen is ter vergadering besloten de voorgestelde verhoging aan te nemen voor één jaar en het bestuur op te dragen om i.o.m.de kascommissie, te komen met een nieuw voorstel voor 2021. 

Welnu, het bestuur heeft dit overleg gevoerd. De conclusie was dat het verschil in contributiebedrag niet zozeer is gebaseerd op een verschil in dienstverlening, maar meer op een soort van staffelkorting. Daarnaast lijkt de vrees niet ongegrond dat bij een volledige individualisering van het lidmaatschap nogal wat helften van een gezamenlijk lidmaatschap tot opzegging zouden kunnen overgaan.

Het bestuur gaat daarom niet over tot deze volledige individualisering van het lidmaatschap.

 

Het Bestuur stelt dus voor de (minimum)contributie voor 2021, en zonder nader voorstel ook voor de jaren daarna, wederom vast te stellen op € 22,50 voor een individueel lidmaatschap en € 32,50 voor een gezamenlijk lidmaatschap (= twee of meer personen op één adres).

 

Het Bestuur stelt voor dit voorstel, na toelichting en bespreking, eventueel per stemming, goed te keuren.

 

 

Ad 11. Bestuur, samenstelling, rooster van aftreden en werkwijze

In de ALV van 2015 is het rooster van aftreden vastgesteld. De bestuurstermijn is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

NB: Al dan niet tussentijds nieuwbenoemde bestuursleden nemen in het rooster de plaats in van hun voorganger.

 

Rooster van aftreden per 2019

 

Naam

Bestuurslid vanaf

Aftredend per

1

Nell van Gool – van Liessum

01-03-2001

Jaarvergadering maart 2019=>2023

2

Jaap van der Laan

Mieke Kuik - Knol

20-02-2002

09-03-2016

Jaarvergadering maart 2020

3

Ans Dionisius – Overbeek

Gé de Gunst

29-03-2007

19-04-2011

Jaarvergadering maart 2021

4

Marc Croes

NN

07-05-2012

?

Jaarvergadering maart 2022

 

Volgens het rooster zijn Jaap van der Laan en Mieke Kuik-Knol aftredend. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld.

 

Vijf gezamenlijk handelende leden van de Vereniging hebben volgens de Statuten het recht een kandidaat aan te dragen voor de vacature bestuurslid die ontstaat door (periodiek) aftreden. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, meldt u dat dan s.v.p. bij de secretaris, uiterlijk twee (werk)dagen voor de algemene ledenvergadering dus uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019.

 

Het bestuur draagt de heer Jaap van der Laan en mevr. Mieke Kuik-Knol voor voor benoeming tot lid van het bestuur.

Indien één of meer kandidaten worden gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan worden er verkiezingen gehouden.

Indien er geen kandidaat wordt gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan zijn de heer Jaap van der Laan en mevr. Mieke Kuik-Knol benoemd tot lid van het bestuur.

 

In de bestuursvacature die is ontstaan in de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 is tot op heden niet voorzien.

Het bestuur is er echter recent in geslaagd een kandidaat te vinden om deze vacature in te vullen. In de ledenbrief januari bent u hierover al geïnformeerd.

Het is de heer A. (André) de Groot te Oudewater. Hij heeft enkele recente bestuursvergaderingen al bijgewoond, om zich te oriënteren. De beroepsmatige achtergrond van André de Groot is de accountancy.

 

Het bestuur draagt de heer André de Groot voor voor benoeming tot lid van het bestuur.

Indien één of meer kandidaten worden gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan worden er verkiezingen gehouden.

Indien er geen kandidaat wordt gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan is de heer André de Groot benoemd tot lid van het bestuur.

 

In de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na deze Algemene Ledenvergadering maakt het een nieuwe interne werkverdeling. Daarin is André de Groot de beoogde opvolger van Jaap van der Laan als eerste penningmeester.

 

 

Ad.12. Rondvraag

Het Bestuur beantwoordt (eerst) de vooraf ingediende vragen.

 

 

Ad.13. Sluiting.

 

 

 

 

 


 

 

 

Stichting Oude Hollandse

Waterlinie
Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
www.oudehollandsewaterlinie.nl
contact@ohwl.nl 

 

 

Fotowedstrijd 2020:
Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie 


Na een relatieve stille periode, wat begrijpelijk is vanwege de Corona crisis, komen de eerste foto’s voor de fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie via de e-mail binnen.

Ieder jaar organiseert onze stichting een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’. De opdracht is om een gebouw of monument dat in verband staat met de Oude Hollandse Waterlinie en dat binnen dit gebied valt op de gevoelige plaat vast te leggen. Hiertoe is iedereen uitgenodigd, amateur of professioneel, iedereen is welkom. Het gaat ons om de creativiteit en de kwaliteit van de foto.

Inmiddels hebben wij al heel wat foto’s van het Muiderslot binnengekregen maar ook drie prachtige foto’s van de stenen wallen van vesting Naarden.

U heeft nog tot (woensdag) 30 september 2020 de tijd om maximaal drie foto’s in te sturen. Dit kan via: contact@ohwl.nl

Na deze datum zal een onafhankelijke jury zich buigen over alle ingezonden foto’s. Uiterlijk (donderdag) 15 oktober 2020 zullen de winnaars (en alle andere deelnemers) via de mail op de hoogte worden gebracht van de uitslag.

De winnaar ontvangt een bedrag van € 150,-, de nummer twee van € 100,- en de nummer drie van € 50,-.

 

Kijk voor meer informatie op onze website:
https://oudehollandsewaterlinie.nl/activiteiten/fotowedstrijd/

 

Van: Netwerk Oorlogsbronnen
Verzonden: maandag 8 juni 2020 10:14
Aan: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Onderwerp: De oorlog dichtbij

 

 

OPROEP: KENNIS OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG IN UW REGIO

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) brengt digitaal 11,5 miljoen bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog samen op Oorlogsbronnen.nl. En dat aantal blijft groeien. Dit jaar wordt deze website/collectieportal vernieuwd en wil NOB de bronnen over gebeurtenissen in de directe omgeving van websitebezoekers, nog dichterbij brengen. 

Om dat mogelijk te maken, vragen we uw hulp. Want juist u als lokale vereniging, stichting of comité heeft als geen ander de kennis over wat zich bij u in de omgeving afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. We vragen u dan ook om via een online formulier door te geven welke belangrijke gebeurtenissen uit de lokale oorlogsgeschiedenis van uw werkgebied we niet mogen missen.

Deze zullen we verwerken we in een 'WO2-thesaurus', die we gebruiken om bronnen over hetzelfde onderwerp aan elkaar te koppelen. Door het delen van uw kennis met het netwerk, worden de gebeurtenissen uit uw regio toegelicht en zijn bronnen over deze gebeurtenissen binnen de collectieportal beter te vinden. Ook komt elke gebeurtenis in context te staan van gerelateerde gebeurtenissen en thema's.

Vast veel dank namens Netwerk Oorlogsbronnen!

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt deze vragenlijst omdat u bekend bent
bij een van de deelnemers van Netwerk Oorlogsbronnen

update your preferences | unsubscribe from this list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn