Oudewater, eind februari 2019

Geachte dames en heren,

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater op donderdag 12 maart 2020 in het Stadhuis van Oudewater, ingang Kapellestraat. De vergadering vindt plaats aansluitend aan de lezing “Klokken door de eeuwen heen” door de heer Peter Schippers. Deze lezing begint om 20.00 uur.

 

Namens het bestuur,

Met een vriendelijke groet,

P. W.E.G. van Gool – van Liessum, voorzitter

G. P. de Gunst, secretaris

 

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 

AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018 van 28 maart 2019*
 4. Secretarieel jaarverslag*
 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater
 6. Financieel jaarverslag 2019
 • A. Resultatenrekening 2019*
 • B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2019*
 1. Verslag van de kascontrolecommissie 2019 en vaststelling Financieel Jaarverslag 2019*
 2. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 3. Begroting 2020*
 4. Contributie vanaf 2021
 5. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden
 6. Rondvraag, vragen s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen bij de secretaris s.v.p.
 7. Sluiting

*Alle stukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging (www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl).

Alle stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris.

 

TOELICHTING bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 

Ad 1. Opening en vaststelling van de agenda.

 

 

Ad 2. Mededelingen

 

 

Ad 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018

 

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

Ad4. Het Secretarieel jaarverslag

Het secretarieel jaarverslag beoogt een beknopt overzicht te geven van de activiteiten van onze Vereniging in 2019.

 

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater

De Steungroep brengt u op de hoogte van haar activiteiten in het afgelopen jaar, o.m. ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

 

Het bestuur stelt voor met genoegen kennis te nemen van de informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater.

 

 

Ad 6. Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag bestaat uit twee delen. De resultatenrekening 2019 en de Balans per 31 december 2019 beogen een overzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van onze vereniging in 2019. Het financieel resultaat over 2019 is positief.

 

Het Bestuur stelt voor het batig saldo over 2019 toe te delen als volgt: een derde voor de Voorziening Stadsmuseum, een derde voor de Voorziening Aankoop en een derde aan de Algemene Reserve, conform het voorstel zoals gedaan in de ALV van maart 2018.

 

Tevens leggen penningmeester en bestuur hiermee verantwoording af aan de Vereniging voor het financieel doen en laten in 2018.

Daarom volgen nu eerst de bevindingen van de Kascommissie.

 

 

Ad 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2019

De kascontrolecommissie 2019, bestaande uit de heren Leo Henkes en Wim van Rooyen, heeft de financiële jaarstukken beoordeeld en daarover verslag uitgebracht.

 

De kascommissie stelt de vergadering voor, het verslag van de kascommissie gezien hebbende, het Financieel Jaarverslag 2019 goed te keuren en daarmee het bestuur over 2019 te dechargeren.

 

 

 

 

 

Ad 8. Benoeming kascontrolecommissie 2020

De heer Leo Henkes treedt af, de heer Wim van Rooyen blijft aan als eerste lid. Ter vergadering zal worden gevraagd wie als tweede lid samen met de heer Wim van Rooyen de kascontrolecommissie 2020 wil vormen.

 

 

Ad 9. Begroting 2019

Op basis van de bevindingen over 2019 en voorgaande jaren, en op basis van voorgenomen beleid voor 2020 en daarna komende jaren heeft het bestuur de begroting 2019 opgesteld.

 

Het bestuur stelt voor de begroting 2019, na toelichting en bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad.10 Contributie vanaf 2020

Vorig jaar heeft het bestuursvoorstel tot verhoging van de contributie, tot respectievelijk € 22,50 voor een individueel lidmaatschap en € 32,50 voor een gezamenlijk lidmaatschap geleid tot een discussie over het inhoudelijk verschil tussen beide soorten van lidmaatschappen als basis onder het verschil in contributiebedragen.

Toen is ter vergadering besloten de voorgestelde verhoging aan te nemen voor één jaar en het bestuur op te dragen om i.o.m.de kascommissie, te komen met een nieuw voorstel voor 2021. 

Welnu, het bestuur heeft dit overleg gevoerd. De conclusie was dat het verschil in contributiebedrag niet zozeer is gebaseerd op een verschil in dienstverlening, maar meer op een soort van staffelkorting. Daarnaast lijkt de vrees niet ongegrond dat bij een volledige individualisering van het lidmaatschap nogal wat helften van een gezamenlijk lidmaatschap tot opzegging zouden kunnen overgaan.

Het bestuur gaat daarom niet over tot deze volledige individualisering van het lidmaatschap.

 

Het Bestuur stelt dus voor de (minimum)contributie voor 2021, en zonder nader voorstel ook voor de jaren daarna, wederom vast te stellen op € 22,50 voor een individueel lidmaatschap en € 32,50 voor een gezamenlijk lidmaatschap (= twee of meer personen op één adres).

 

Het Bestuur stelt voor dit voorstel, na toelichting en bespreking, eventueel per stemming, goed te keuren.

 

 

Ad 11. Bestuur, samenstelling, rooster van aftreden en werkwijze

In de ALV van 2015 is het rooster van aftreden vastgesteld. De bestuurstermijn is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

NB: Al dan niet tussentijds nieuwbenoemde bestuursleden nemen in het rooster de plaats in van hun voorganger.

 

Rooster van aftreden per 2019

 

Naam

Bestuurslid vanaf

Aftredend per

1

Nell van Gool – van Liessum

01-03-2001

Jaarvergadering maart 2019=>2023

2

Jaap van der Laan

Mieke Kuik - Knol

20-02-2002

09-03-2016

Jaarvergadering maart 2020

3

Ans Dionisius – Overbeek

Gé de Gunst

29-03-2007

19-04-2011

Jaarvergadering maart 2021

4

Marc Croes

NN

07-05-2012

?

Jaarvergadering maart 2022

 

Volgens het rooster zijn Jaap van der Laan en Mieke Kuik-Knol aftredend. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld.

 

Vijf gezamenlijk handelende leden van de Vereniging hebben volgens de Statuten het recht een kandidaat aan te dragen voor de vacature bestuurslid die ontstaat door (periodiek) aftreden. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, meldt u dat dan s.v.p. bij de secretaris, uiterlijk twee (werk)dagen voor de algemene ledenvergadering dus uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019.

 

Het bestuur draagt de heer Jaap van der Laan en mevr. Mieke Kuik-Knol voor voor benoeming tot lid van het bestuur.

Indien één of meer kandidaten worden gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan worden er verkiezingen gehouden.

Indien er geen kandidaat wordt gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan zijn de heer Jaap van der Laan en mevr. Mieke Kuik-Knol benoemd tot lid van het bestuur.

 

In de bestuursvacature die is ontstaan in de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 is tot op heden niet voorzien.

Het bestuur is er echter recent in geslaagd een kandidaat te vinden om deze vacature in te vullen. In de ledenbrief januari bent u hierover al geïnformeerd.

Het is de heer A. (André) de Groot te Oudewater. Hij heeft enkele recente bestuursvergaderingen al bijgewoond, om zich te oriënteren. De beroepsmatige achtergrond van André de Groot is de accountancy.

 

Het bestuur draagt de heer André de Groot voor voor benoeming tot lid van het bestuur.

Indien één of meer kandidaten worden gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan worden er verkiezingen gehouden.

Indien er geen kandidaat wordt gesteld naast de kandidaat van het bestuur, dan is de heer André de Groot benoemd tot lid van het bestuur.

 

In de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na deze Algemene Ledenvergadering maakt het een nieuwe interne werkverdeling. Daarin is André de Groot de beoogde opvolger van Jaap van der Laan als eerste penningmeester.

 

 

Ad.12. Rondvraag

Het Bestuur beantwoordt (eerst) de vooraf ingediende vragen.

 

 

Ad.13. Sluiting.

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

Gehouden op 28 maart 2019 in het Stadhuis van Oudewater na afloop van de lezing over “Het Oudewaters taaleigen” door de heer Ton den Boon.

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter, mw. Nell van Gool – van Liessum, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor ons erelid de heer Herman Rutten, die daags voor de vergadering jarig was. 49 leden hebben de presentielijst getekend. De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd aanvaard.

 

 

2. Mededelingen

De voorzitter vraagt aandacht voor

= het ledenaantal van 380: stabiel, maar uitbreiding kan en mag. Zij roept eenieder op leden te werven.

= de leden die sinds de vorige ledenvergadering zij overleden:

De heren H. Derks, J. de Ridder, H. Stekelenburg en H. van der Stok

= de benoeming van een aantal leden in de nieuwe functie van adviseur van de Vereniging: mv. Nettie Stoppelenburg (algemeen) en de heren Otto Beaujon (Coördinator Collectie), Caio Haars (archeologie), Peter den Hertog (algemeen) en Gerard van Roon (Coördinator Steungroep Stadsmuseum). 

= opening van het nieuwe seizoen van het Stadsmuseum met dezelfde tentoonstelling als vorig jaar: “Oudewater in roerige tijden” op zaterdag 6 april, waarbij alle suppoosten worden uitgenodigd tegen sluitingstijd voor een gezellig en informatief samenzijn

= de komst van een traplift in het Stadhuis, waaraan de Vereniging een bescheiden financiële bijdrage levert

= de komst van een ‘touch table’ op de museumzolder, dankzij inspanningen van voorzitter en vooral penningmeester, geheel gefinancierd uit sponsorbijdragen

 

De voorzitter spreekt haar grote waardering uit voor:

= de inzet van suppoosten, de steungroep Stadsmuseum en allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan de uitvoering van de activiteiten van onze Vereniging in het afgelopen jaar.

 

3. Verslag van de algemene ledenvergadering 2016 van 13 maart 2018

Het verslag wordt onder dank aan de steller door de vergadering vastgesteld.

 

4. Secretarieel jaarverslag 2018

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag en stelt het verslag ongewijzigd vast onder dankzegging aan de steller.

   

5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater

De nieuwe Coördinator Steungroep Stadsmuseum, Gerard van Roon, vertelt over zijn gevoel op een rijdende trein te zijn gesprongen. En in die trein trof hij een gemotiveerd stel mensen aan, die timmeren en schilderen, poetsen en inrichten, teksten maken en ideeën uiten.

Hij vertelt over de kleine ‘updates’ in de bestaande tentoonstelling, over de nieuwe stoel van (dus niet) Arminius, over overleg met de gemeente over de aanleg van een gootsteen met aansluiting voor onze luchtbevochtiger (gerealiseerd) en de aanleg van een vaste internetverbinding op de zolder (binnenkort te realiseren), over de nieuwe kast voor de Vereniging in de voormalige rookruimte, over het gezelliger maken van de kelderverdieping tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum, en zo nog meer . . . .

De vergadering neemt met waardering kennis van deze informatie van de Steungroep Stadsmuseum.

 

6. Financieel jaarverslag 2018

A Resultatenrekening 2018

B Staat van bezittingen en schulden (balans) per 31 december 2018

De penningmeester, de heer Jaap van der Laan, licht de beide overzichten toe. Het jaar kon worden afgesloten met een batig saldo van bijna € 2764.

Hij geeft ook nadere uitleg over de medefinanciering van de traplift in het Stadhuis. De Gemeente stelde voor de traplift van begane grond naar eerste verdieping voor 100% te financieren en die van de eerste naar de tweede (‘onze’) verdieping voor 50%. De secretaris heeft overleg gevoerd met de leverancier van de traplift, met als resultaat dat deze ons aandeel voor 2/3e deel sponsort.

De penningmeester legt uit hoe de sponsoring van 100% van de ‘touch table’ tot stand is gekomen.

De vergadering aanvaardt de toelichting en de uitleg en hecht met volle tevredenheid goedkeuring aan de beide stukken.

  

7. Verslag van de kascontrolecommissie 2018

De heren Aad Mulder en Leo Henkes hebben de boeken ten huize van de penningmeester gecontroleerd. De commissie heeft de boekhouding in goede orde bevonden en heeft dit schriftelijk gerapporteerd aan de Algemene Ledenvergadering middels een brief aan het bestuur, die ter vergadering wordt voorgelezen. De penningmeester wordt bedankt voor zijn nauwgezette arbeid en het bestuur wordt decharge verleend voor het financiële gedeelte.

Daarmee stelt de vergadering tevens de Resultatenrekening 2018 en de Staat van bezittingen en schulden (balans) per 31 december 2018 ongewijzigd vast.

 

De commissie merkt nog op dat de post ‘bestuurskosten’ à € 104 “vooroorlogs mag worden genoemd” en verbindt hieraan de aanbeveling om per jaar een bedrag van bijvoorbeeld € 2,50 per betalend lid te reserveren voor “iets gezelligs” voor bestuursleden en voor andere leden, die zich, zulks naar het oordeel van het bestuur, door het jaar heen inzetten voor de Vereniging..  

  

8. Benoeming kascontrolecommissie 2018

De heer Aad Mulder treedt af. De heer Leo Henkes blijft aan. De heer Wim van Rooijen geeft zich op als nieuw lid van de kascommissie. Daarmee bestaat deze voor de Algemene Ledenvergadering, jaarvergadering 2019 uit de heren Leo Henkes en Wim van Rooijen.

  

9. Vaststelling begroting 2018

Ook hier licht de penningmeester de voorgestelde begroting toe. Belangrijkste punten zijn hierin:

= de kosten van de bijeenkomsten. Sprekers worden duurder. Maar wellicht is er besparing mogelijk op de zaalhuur door vaker het Stadhuis te gaan gebruiken, hetgeen mogelijk wordt als de traplift er eenmaal is.

= onderhoud en afschrijving op de investeringen in de digitalisering.

De begroting sluit neutraal.

De vergadering stelt, de toelichting gehoord hebbende, de begroting ongewijzigd en met applaus vast.

  

10. Plannen 2019 en verder

Het Bestuur is al geruime tijd bezig zich breed te oriënteren op de toekomst. Waar willen we met de Vereniging en met het Stadsmuseum naar toe? Daartoe zijn al veel gesprekken gevoerd met alle mogelijke betrokkenen. Kernachtiger geformuleerd zijn we gekomen tot twee kernpunten:

=A= het bereiken van jeugd en jongeren en het betrekken van jeugd en jongeren bij de activiteiten van onze Vereniging en bij het Stadsmuseum. Streven is o.m. dat elke leerling van elke basisschool tenminste éénmaal in klassenverband een bezoek brengt aan Museum De Heksenwaag èn aan het Touwmuseum èn aan ons Stadsmuseum.

=B= het moderniseren en inter-activeren van onze activiteiten in het algemeen en van het Stadsmuseum in het bijzonder.

Voor A werken we samen met de Cultuurcoach van Oudewater en via haar met het basisonderwijs.

Voor B is contact gelegd met diverse leveranciers van digitale en interactieve apparatuur en gebruikers daarvan in kleine musea en vergelijkbare instellingen. Dit heeft geleid tot de voorgenomen aanschaf van een zogenoemde ‘touch table’ met een interactief scherm waarmee op eigentijdse wijze de geschiedenis van Oudewater op verschillende niveaus en vanuit gevarieerde invalshoeken inzichtelijk kan worden gemaakt. De voorzitter geeft de vergadering nog nadere toelichting op deze plannen.

De vergadering neemt met instemming kennis van een en ander.

 

 

11. Contributie vanaf 2020

Bij het opstellen en bij de bespreking van de begroting 2019 is het bestuur gebleken dat het waarmaken van de ambities van onze Vereniging (zie ook agendapunt 10) meer middelen vraagt. Daarom stelt het bestuur een verhoging van de contributie voor.

= individueel lidmaatschap van € 20 naar € 22,50 en  

= gezamenlijk lidmaatschap (meerdere leden op hetzelfde adres) van € 30 naar € 32,50

Ter informatie: het individueel lidmaatschap is per 2011 verhoogd tot de huidige € 20; het gezamenlijk lidmaatschap is per 2014 verhoogd tot de huidige € 30.  

De secretaris meldt dat er een schriftelijke reactie op dit voorstel is ingediend. Daarin wordt gesteld dat het uit de tijd is, nu vrijwel alle correspondentie bij vrijwel alle leden via de e-mail gaat, om nog onderscheid te maken tussen individueel en gezamenlijk lidmaatschap. De indiener stelt dat de contributie voor een gezamenlijk lidmaatschap tweemaal de contributie van een individueel lidmaatschap zou kunnen zijn. Of anders gezegd: waarom betaalt ‘individueel’ ruim meer dan de helft van ‘gezamenlijk’?   

Het verschil in de dienstverlening tussen beide soorten lidmaatschappen zit inderdaad niet meer in de post. Uitzondering hierop is de ‘Oude Waarden’. Daar krijgt ‘gezamenlijk’ maar één exemplaar van. De Oude Waarden wordt wel weer in overgrote mate door bestuursleden lopend of fietsend bij de leden bezorgd. De gratis toegang tot de lezingavonden geldt weer voor allen in dezelfde mate. In de discussie over deze ingediende reactie komt uiteindelijk de voorzitter van de kascommissie, de heer Leo Henkes met het volgende voorstel:

Accepteer de voorgestelde contributieverhoging voor één jaar (2020). Vóór de volgende Algemene Ledenvergadering beraadt het bestuur zich, samen met de nieuwe kascommissie, over de verhouding tussen de contributiebedragen van het individuele lidmaatschap en van het gezamenlijk lidmaatschap. In de ALV van maart 2020 komt het bestuur dan met een nieuw voorstel.

De vergadering, inclusief het bestuur, gaat hiermee akkoord.

  

12. Samenstelling bestuur

Volgens het rooster van aftreden is de mw. Nell van Gool aftredend.

De vacature die vorig jaar is ontstaan door het terugtreden van de heer Peter den Hertog als conservator is nog niet vervuld. De werkzaamheden als conservator worden nu veelal verricht door de adviseurs (zie 2).

Van de bij de uitnodiging met agenda aangegeven mogelijkheid voor de vacature(s) in het bestuur een eigen kandidaat in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Derhalve is de mw. Nell van Gool voor een periode van 4 jaar als lid van het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. De vergadering stemt hier mee in. Mw. Nell van Gool van harte ook!

  

13. Rondvraag

= Er is één vraag schriftelijke ingediend.

De vraag gaat over het gebruik van de Museumjaarkaart bij excursies. Thans wordt het voordeel van Museumjaarkaarthouders verdeeld over alle deelnemers. Indiener vindt dit niet terecht: jaarkaarthouders hebben ca. € 60 betaald voor de kaart. En niet-kaarthouders profiteren van die investering van wel-kaart-houders. Na enige discussie komt de Algemene ledenvergadering tot de aanbeveling bij excursies voortaan een nettoprijs te gaan hanteren, dus exclusief de toegang tot musea. Het bestuur zal dit bespreken met de excursiecommissie 

= Corrie van der Heijden vestigt de aandacht op de samenloop van de datum van de Kleine Excursie met die van het Heksenfestijn en van die van de grote excursie met de Ambachtenmarkt.

Bestuur geeft dit door aan en bespreekt dit met de excursiecommissie.

 

14. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng.

  

Oudewater, april 2019

Gé de Gunst, secretaris

 

EVENTUELE WIJZIGINGEN en/of AANVULLINGEN:

 

 

Aldus vastgesteld ter Jaarvergadering 2019 op xxyy maart 2020

 

Voorzitter                                                        Secretaris 

 

Geachte Leden,

Wij, Leo Henkes en Wim van Rooijen, door de leden van de Geschiedkundige vereniging in de algemene leden vergadering van 2019 benoemd tot kascommissie, hebben de controle van de administratie ten huize van de penningmeester, de Heer Jaap van der Laan verricht. 

Na uitvoerig onderzoek is de administratie in orde gevonden en hebben wij de verlies- en winst- rekening gefiatteerd.

Wij hebben vernomen dat Jaap heeft besloten zijn taak als penningmeester van onze vereniging te beëindigen en hebben hem bedankt voor alle werkzaamheden die hij voor de Geschiedkundige vereniging in die periode heeft verricht.

Wij wensen Hem met echtgenote nog vele goede en mooie jaren.

 

Kascommissie 2020

 

 

load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn