Oudewater, begin april 2019

 

Geachte dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

  

N I E U W

= over de lezing ‘Duizend jaar strijd tegen het water’

= over het Groot Oudewaters Dictee

= nieuws uit de jaarvergadering

= de nieuwe Oude Waarden

 NB: deze brief omvat vijf pagina’s tekst.

  

Activiteiten voor leden

  

Terugblik                                          

 

Donderdag 28 maart

En weer een vol Stadhuis, nu voor een inkijk in het ‘Oudewaters taaleigen’. Die inkijk werd gegeven door Ton den Boon, redacteur van het Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse taal’ èn geelbuik. Ruim 80 nieuwsgierigen luisterden met hun Oudewaterse oren dan wel hun import-oren naar een allemachies interessant verhaal, geïllustreerd niet alleen met plaatjies, ook nog met praatjies.

 

Daarna was er nog de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018. Zie bij “uit de vereniging”

 

Vooruitblik

 

Zaterdag 6 april

Zonder veel slag of stoot begint het seizoen 2019 van het Stadsmuseum eenvoudig weg door om 14.00 uur de G V O – vlag uit te hangen aan het bordes van het Stadhuis. De tentoonstelling van vorig jaar ‘Oudewater in roerige tijden’ is gehandhaafd, bijgewerkt, aangevuld etc. We proberen de kelder wat gezelliger te maken, ons winkeltje wat op te poetsen, en daar gaan we weer een jaar.

De trouwe supposten hebben al een uitnodiging gehad om tegen sluitingstijd langs te komen, om wat te kijken, wat te luisteren, wat te drinken, en zo meer.  

 

Maandag 15 april

Duizend jaar strijd tegen het water

 

Half Nederland bestaat eigenlijk niet. 

Hè? 

Als er geen duinen, dijken en dammen waren . . . . 

Dan zou Nederland er zo uitzien.

 

 

 

   

Onze spreker leidt de lezing en zichzelf zo in:

 

Het is september 1997 en prins Willem Alexander is net dertig geworden. Paul Witteman vraagt hem in een televisie-interview waaraan hij de komende jaren zijn aandacht wil geven.

“Dat is watermanagement,” zegt hij. Hij gaat er eens goed voor zitten. “Pardon?” reageert Witteman. “Watermanagement. Water is iets fantastisch moois. Het is een primaire levensbehoefte, het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Het is een gevecht tegen water, of een gevecht voor te weinig water. Je kunt er echt alles mee doen. En bovenal is het een oer-Hollands iets.”

 

Bij Rijkswaterstaat, waterschappen, de TU-Delft en veel andere instanties werd op deze keuze verrast gereageerd. In de twintig jaar die daarop volgden was er een ongekende activiteit op het gebied van waterveiligheid. Met zijn keuze trad de kroonprins in de sporen van zijn voorgangers. De prinsen van Oranje en de vroegmiddeleeuwse bestuurders van onze landsdelen hadden grote belangstelling voor de gevaren, maar ook voor de mogelijkheden van het water. Tien eeuwen terug immers ontstond het nimmer ophoudende gevecht tussen de bewoners van het veen aan de ene kant en de zee en de rivieren aan de andere kant. Juist alle inspanningen die de bewoners van onze delta door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag hebben geleverd om zich aan de zee en rivieren te ontworstelen, zijn bepalend geweest voor het aanzien dat ons land heeft gekregen.

 

In de lezing voor de Geschiedkundige Vereniging Oudewater gaat ir. Theo Aarsen, voormalig directeur Water van Rijkswaterstaat, in op de oorzaken die tot overstromingen in de afgelopen eeuwen hebben geleid en de acties die daarop volgden. De inleiding rondt hij af met een beschouwing over de nationale hoogwater-beschermingsplannen voor de komende eeuw samengevoegd in het Deltaprogramma.

 

Theo Aarsen studeerde In 1971 aan de TU Delft af als civiel ingenieur. In zijn loopbaan bekleedde hij diverse functies binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de laatste periode als directeur Water in Noord-Holland had hij een coördinerende taak op het gebied van de zeeweringen. Na zijn pensionering verdiepte hij zich het Nederlandse watermanagement in historische context.

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur.

 

 En verder in de eerste helft van 2019:

 

Zaterdag 6 en zondag 7 april

Opening nieuw seizoen Stadsmuseum, tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

Zaterdag 20 en maandag 22 april (Pasen)

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

Zaterdag 4 en zondag 5 mei

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei

Meerdaagse reis “Roerige tijden der Lage Landen” naar België. Inschrijven kan nog, maar u komt dan wel, vrijblijvend, op de wachtlijst.

 

Zaterdag 1 en zondag 2 juni

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

Zaterdag 8 juni

Activiteiten in het kader van de Arminiuswinter (zie hieronder)

 

Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

Woensdag 12 juni

“Pierre Cuypers, architect,” lezing door de heer Pierre Cuypers, nazaat van de gelijknamige architect van o.a. Kasteel de Haar

Zaal: De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Zaterdag 15 juni

Kleine excursie naar Castellum De Hoge Woerd in De Meern

 

Zaterdag 6 en zondag 7 juli

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur

 

En verder in de planning van 2019:

 

= De grote excursie: zaterdag in september, 21 of 28, u hoort nader!

= Lezingavonden: op woensdag 9 oktober en op maandag 4 november

= En op donderdag 12 december de avond over de meerdaagse reis van mei 2019 met lezing over bijbehorend onderwerp

  

Uit de vereniging

  

Jaarvergadering

 

Donderdag 28 maart na de lezing was er de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018. Met belangstelling is door de 49 aanwezige leden (aldus de presentielijst) kennisgenomen van de activiteiten van het bestuur in 2018 en de verslagen daarvan. En de voorzitter is herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar.

Over twee onderwerpen is verder gediscussieerd: het gebruik van de Museumjaarkaart bij de excursies en de voorgestelde contributieverhoging.

De contributieverhoging is geaccepteerd voor één jaar (2020). Vóór de volgende Algemene Ledenvergadering beraadt het bestuur zich, samen met de nieuwe kascommissie, over de verhouding tussen de contributiebedragen van het individuele lidmaatschap en van het gezamenlijk lidmaatschap.

Over het gebruik van de Museumjaarkaart doet de Algemene Ledenvergadering de aanbeveling bij excursies een nettoprijs te gaan hanteren, dus exclusief de toegang tot musea. Het bestuur zal dit bespreken met de excursiecommissie.

Het volledige verslag van de Algemene Ledenvergadering/ jaarvergadering 2018 krijgt u bij de volgende ledenbrief. 

  

Oude Waarden

Deze maand krijgt u Oude Waarden 28/29 in de brievenbus. Een dubbeldiknummer met als thema en titel: “Van koe tot klant”.

  

Contributie

Eind maart hebben (maar liefst) 50 leden een herinnering gekregen om toch hun contributie te betalen. Wij hoopten dat deze herinnering hen geholpen heeft. Maar helaas blijkt dit tot op heden (3 april) nog niet voor de helft van hen te gelden . . . . .

  

Facebook

Hebt u al eens gekeken op onze Facebookpagina Oud-Oudewater? [NB: met een streepje]

Instagram

Hebt u al eens gekeken op ons Instagramaccount Oud.Oudewater? [NB: met een punt]

Allebei de moeite waard hoor!

  

Collectie

Een van de doelen van onze Vereniging is het bewaren en conserveren van geschiedkundig waardevol en/of interessant materiaal. Het moet wel direct of indirect betrekking hebben op de historie van Oudewater. Als u over materiaal beschikt dat voor onze collectie interessant zou kunnen zijn, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl of via 06-22140752.

 

 Mededelingen van derden

  

Arminiuswinter

De werkgroep Arminiuswinter heeft nog twee activiteiten in voorbereiding:

 

Zaterdag 8 juni

Een concert met muziek uit de tijd van Arminius

Een bijzondere activiteit op het Arminiusplein: onthulling van een Arminiuskunstwerk

  

De organisatie van het Groot Oudewaters Dictee vraagt ons u het volgende mee te delen:

 

VIJFDE OUDEWATERS DICTEE

 

10 april 2019 19:30

Op woensdag 10 april 2019 organiseert Rotaryclub Oudewater alweer voor de vijfde keer het Groot Oudewaters Dictee in de Mariaschool. Een lustrumeditie dus, waarbij je niet mag ontbreken!

Dit jaar wordt het dictee geschreven door de winnares van vorig jaar, Lisa Splinter. Helaas kunnen we nog geen hint geven over het onderwerp van het dictee, maar het zal in ieder geval een goed maakbaar dictee worden, zodat iedereen er plezier aan beleeft en kans maakt om te winnen – mits je goed voorbereid bent …

 

Individueel of als team deelnemen

Je kunt je inschrijven als individuele deelnemer en/of (net als afgelopen jaar) inschrijven als team (3 tot 5 personen). De teamscore wordt bepaald door het totaal aantal fouten van het team gedeeld door het aantal teamgenoten. Dus het maakt niet uit of je team uit 3, 4 of 5 personen bestaat, het gemiddelde telt. Daarnaast telt jouw score mee voor het individuele klassement. Wie weet, ga je met twee prijzen naar huis … Kortom: vorm een team met familie, (sport)vrienden of collega’s en doe mee aan het vijfde Groot Oudewaters Dictee!

 

Het goede doel

Zoals elk jaar worden de opbrengsten van het dictee door Rotaryclub Oudewater gespendeerd aan een lezen-en-schrijvendoel. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan het taalcafé ‘Samentaal’ in Oudewater.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven op grootoudewatersdictee@gmail.com onder vermelding van minimaal naam en e-mailadres. Bij teaminschrijving graag de namen + e-mailadressen van alle teamleden doorgeven, zodat iedereen op de hoogte gehouden kan worden door de organisatie.

 

Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers, dus schrijf je snel in, want vol = vol!

De kosten bedragen 10 euro per persoon, contant aan de kassa te voldoen.

Inloop vanaf: 19:30 uur
Aanvang dictee: 20:00 uur
Einde: ± 22:30 uur

Locatie: Mariaschool Oudewater, Nieuwstraat 9-11, 3421 BT Oudewater.

Voor de deelnemers staat er een gratis kopje koffie/thee met iets lekkers klaar. Na afloop is er de mogelijkheid om (tegen geringe betaling) onder het genot van een drankje en hapje na te praten.

 

Slot

 

 Het Bestuur hoopt velen van u te ontmoeten bij onze verenigingsactiviteiten.

Namens het bestuur, met een vriendelijke groet,

Nell van Gool - van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris