Juli 2019

Foto's buitenlandreis en excursie naar Castellum toegevoegd aan fotogalerie

 

OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 

Zaterdag 6 april begint het nieuwe seizoen 2019 van het Stadsmuseum van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. De tentoonstelling van vorig jaar, “Oudewater in roerige tijden”, is wegens succes geprolongeerd.

 

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 

De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 

Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 

Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 

Tijdens de openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis open voor bezichtiging. Bij het schilderij ‘De moord van Oudewater’ wordt uitleg gegeven.

 

OPENINGSTIJDEN STADSMUSEUM OUDEWATER

 

Vanaf zaterdag 6 april 14.00 uur is het Stadsmuseum weer open op de bekende tijden: eerste weekend van de maand op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn er openingen met Pasen en Pinksteren en andere bijzondere dagen. Raadpleeg daarvoor de website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater en de folder.

  

Gegevens:

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd in het Stadhuis van Oudewater, voornamelijk op de zolder.

Tijdens openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis toegankelijk ter bezichtiging, ook het Schilderij “De Moord van Oudewater”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudewater, maart 2019

Geachte dames en heren,

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater op dinsdag 28 maart 2019 in het Stadhuis van Oudewater, ingang Kapellestraat. De vergadering vindt plaats aansluitend aan de lezing “Het Oudewaters taaleigen” door de heer Ton den Boon. Deze lezing begint om 20.00 uur.

 

Namens het bestuur,

Met een vriendelijke groet,

P. W.E.G. van Gool – van Liessum, voorzitter

G. P. de Gunst, secretaris

 

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 

AGENDA

voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2018

(alleen voor leden van de Vereniging)

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2017 van 13 maart 2018*
 4. Secretarieel jaarverslag*
 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater
 6. Financieel jaarverslag 2018
 • A. Resultatenrekening 2018*
 • B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2018*
 1. Verslag van de kascontrolecommissie 2018 en vaststelling Financieel Jaarverslag 2018*
 2. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 3. Begroting 2019*
 4. Plannen 2019 en verder
 5. Contributie vanaf 2020
 6. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden
 7. Rondvraag, vragen s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen bij de secretaris s.v.p.
 8. Sluiting

*Alle stukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging (www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl).

Alle stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris.

 

TOELICHTING bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:

 

Ad 1. Opening en vaststelling van de agenda.

 

 

Ad 2. Mededelingen

 

 

Ad 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2017

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad4. Het Secretarieel jaarverslag

Het secretarieel jaarverslag beoogt een beknopt overzicht te geven van de activiteiten van onze Vereniging in 2018.

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater

De Steungroep brengt u op de hoogte van haart activiteiten in het afgelopen jaar, o.a. ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het bestuur stelt voor kennis te nemen van de informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater.

 

 

Ad 6. Financieel jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag bestaat uit twee delen. De resultatenrekening 2018 en de Balans per 31 december 2018 beogen een overzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van onze vereniging in 2018. Het financieel resultaat over 2018 is positief.

Het Bestuur stelt voor het batig saldo over 2018 toe te delen als volgt: een derde voor de Voorziening Stadsmuseum, een derde voor de Voorziening Aankoop en een derde aan de Algemene Reserve, conform het voorstel zoals gedaan in de ALV van maart 2018.

Tevens leggen penningmeester en bestuur hiermee verantwoording af aan de Vereniging voor het financieel doen en laten in 2018.

Daarom volgen nu eerst de bevindingen van de Kascommissie.

 

 

Ad 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2018

De kascontrolecommissie 2018, bestaande uit de heren Aad Mulder en Leo Henkes, heeft de financiële jaarstukken beoordeeld en daarover verslag uit gebracht.

De kascommissie stelt de vergadering voor, het verslag van de kascommissie gezien hebbende, het Financieel Jaarverslag 2018 goed te keuren en daarmee het bestuur over 2018 te dechargeren.

 

Ad 8. Benoeming kascontrolecommissie 2018

De heer Aad Mulder treedt af, de heer Leo Henkes blijft aan als eerste lid. Ter vergadering zal worden gevraagd wie als tweede lid samen met de heer Leo Henkes de kascontrolecommissie 2019 wil vormen.

 

 

 

Ad 9. Begroting 2019

Op basis van de bevindingen over 2018 en voorgaande jaren, en op basis van voorgenomen beleid voor 2019 en daarna komende jaren heeft het bestuur de begroting 2019 opgesteld.

Het bestuur stelt voor de begroting 2019, na toelichting en bespreking, goed te keuren.

 

 

Ad.10 Plannen 2019 en verder

Het Bestuur is al geruime tijd bezig zich breed te oriënteren op de toekomst. Waar willen we met de Vereniging en met het Stadsmuseum naar toe? Daartoe zijn al veel gesprekken gevoerd met alle mogelijke betrokkenen. Kernachtiger geformuleerd zijn we gekomen tot twee kernpunten:

=A= het bereiken van jeugd en jongeren en het betrekken van jeugd en jongeren bij de activiteiten van onze Vereniging en bij het Stadsmuseum en

=B= het moderniseren en inter-activeren van onze activiteiten in het algemeen en van het Stadsmuseum in het bijzonder.

Voor A werken we samen met de Cultuurcoach van Oudewater en via haar met het basisonderwijs.

Voor B is contact gelegd met diverse leveranciers van digitale en interactieve apparatuur en gebruikers daarvan in kleine musea en vergelijkbare instellingen

Ter vergadering geeft de voorzitter nog nadere toelichting en gelegenheid om vragen te stellen.

 

 

Ad.11 Contributie vanaf 2020

Bij de opstelleng en bij de bespreking van de begroting 2019 is het bestuur gebleken dat het waarmaken van de ambities van onze Vereniging (zie ook agendapunt 10) meer middelen vraagt. Daarom vraagt het bestuur om een verhoging van de contributie.

Ter informatie: het individueel lidmaatschap is per 2011 verhoogd tot de huidige € 20; het gezamenlijk lidmaatschap is per 2014 verhoogd tot de huidige € 30.  

Het Bestuur doet nu het voorstel de contributie met ingang van 2020 te verhogen.

Voor individueel lidmaatschap:

=> van € 20 naar € 22,50

Voor gezamenlijk lidmaatschap (meerdere leden op hetzelfde adres):

=> van € 30 naar € 32,50

Het Bestuur stelt voor dit voorstel, na toelichting en bespreking, eventueel per stemming, goed te keuren.

 

 

Ad 12. Bestuur, samenstelling, rooster van aftreden en werkwijze

In de ALV van 2015 is het rooster van aftreden vastgesteld. De bestuurstermijn is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 

Rooster van aftreden

 

Naam

Bestuurslid vanaf

Aftredend per

1

Nell van Gool – van Liessum

01-03-2001

Jaarvergadering maart 2015

2

Roelofien de Ridder – Bakker

Jaap van der Laan

20-02-2002

20-02-2002

Jaarvergadering maart 2016

3

Ans Dionisius – Overbeek

Gé de Gunst

29-03-2007

19-04-2011

Jaarvergadering maart 2017

4

Marc Croes

Peter den Hertog

07-05-2012

08-03-2017

Jaarvergadering maart 2018

 

 

 

 

En

Dan

Weer

Opnieuw

 

 

 

 

1

Nell van Gool – van Liessum

01-03-2001

Jaarvergadering maart 2019

2

Jaap van der Laan

Mieke Kuik - Knol

20-02-2002

09-03-2016

Jaarvergadering maart 2020

3

Ans Dionisius – Overbeek

Gé de Gunst

29-03-2007

19-04-2011

Jaarvergadering maart 2021

4

Marc Croes

NN

07-05-2012

?

Jaarvergadering maart 2022

 

Volgens het rooster is mevr. Nell van Gool aftredend. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld.

 

Vijf gezamenlijk handelende leden van de Vereniging hebben volgens de Statuten het recht een kandidaat aan te dragen voor de vacature bestuurslid die ontstaat door (periodiek) aftreden. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, meldt u dat dan s.v.p. bij de secretaris, uiterlijk twee (werk)dagen voor de algemene ledenvergadering dus uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019.

 

Het bestuur draagt mevr. Nell van Gool voor voor benoeming tot lid van het bestuur.

Indien één of meer kandidaten worden gesteld naast de bestuurskandidaat, worden er verkiezingen gehouden.

Indien er geen kandidaat wordt gesteld naast de bestuurskandidaat, dan is mevr. Nell van Gool benoemd tot lid van het bestuur.

 

In de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na deze Algemene Ledenvergadering verdeelt het Bestuur de taken onder haar leden.

 

In de bestuursvacature die is ontstaan in de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018 is tot op heden niet voorzien.

Het Bestuur heeft nog altijd geen leden bereid gevonden zich kandidaat te stellen.

 

Het Bestuur heeft wel leden bereid gevonden taken op zich te nemen die eerder ook wel door bestuursleden werden uitgevoerd. Deze leden functioneren in deze taakuitvoering onder de hoede van een bestuurslid.

 

Tenslotte heeft het Bestuur in het najaar van 2018 enkele leden de status van “adviseur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater” gegeven. Dit uiteraard omdat zij de adviesrol al sinds jaar en dag met verve en verdienste vervullen.

 

 

Ad.13. Rondvraag

Het Bestuur beantwoordt (eerst) de vooraf ingediende vragen.

 

 

Ad.14. Sluiting.

 

            Afsluiting seizoen stadsmuseum 2018

 

 

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op donderdag 11 oktober 2018 met als onderwerp:

 Arminius en 400 jaar Synode van Dordrecht

 Lezing door Dr. Tjaard Barnard over de Synode die 400 jaar geleden in Dordrecht plaatsvond van 13 november 1618 tot 29 mei 1619.

 

De Synode van Dordrecht was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering van 1618 - 1619. De Synode kwam bijeen, in opdracht van de Staten-Generaal, in Dordrecht, de eerste stad van Holland, om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controverse tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen), een conflict. Dit conflict had zich in de voorgaande jaren tot een ware splijtzwam ontwikkeld in de nog zeer jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. De Republiek verkeerde toen in de jaren van het Twaalfjarig Bestand met de Spaanse-Habsburgse monarchie.

Over de inhoud van het godsdienstig conflict en over de verhouding tussen godsdienst en staat zal worden gesproken door ds. dr. Tjaard Barnaard.

 

 

De besluiten die toen zijn genomen, waren en zijn nog steeds van grote invloed

= op de ontwikkeling van het protestantisme in de Nederlanden

= op ons staatsbestel en de scheiding (of niet) van kerk en staat

= op onze taal via de toen begonnen eerste Bijbelvertaling in de volkstaal (de Statenbijbel) en

= op het debat over de vrije wil dat nog altijd voortduurt (“baas in eigen brein”)

 

Spreker is dr. Tjaard Barnaard, voorganger binnen de Remonstrantse Broederschap en sinds begin 2018 ook hoofdredacteur van het remonstrantse maandblad AdRem. Van 2012 tot 2016 was hij tevens rector van het Remonstrants Seminarium te Amsterdam, waar hij ook lesgaf in praktische theologie en geschiedenis van het remonstrantisme.

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018 in het Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is voor iedereen gratis.

 

               

 

 

De Zilverschat van Papenhoef

 

Op de bouwlocatie van Residence Papenhoef is door amateurarcheoloog, de heer Caio Haars, een vondst gedaan. Na onderzoek is gebleken dat het gaat om 

enige samengesmolten zilveren munten uit de 13e of 14e eeuw.

Deze bijzondere vondst wordt toegevoegd aan de tentoonstelling “Oudewater in roerige tijden” in het Stadsmuseum Oudewater.

 

Dit gebeurt op zaterdag 6 oktober aanstaande om 12.00 uur in het Stadhuis van Oudewater, Visbrug 1, ingang Kapellestraat.

 

U bent van harte uitgenodigd hier getuige van te zijn en dus dan ook de vondst te bewonderen.

 

= * = * = * = * = * = * =  * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

 

Achtergrondinformatie (van mw. Nettie Stoppellenburg, stadshistorica)

 

Een bijzondere vondst uit de eerste ‘Roerige Tijd’ van Oudewater.

In oktober 2018 is op in het Stadsmuseum Oudewater, op de zolder van het Stadhuis, een bijzondere vondst te zien: de ‘zilverschat van Papenhoef’. Het gaat om enkele samengesmolten zilveren munten uit de 13e en 14e eeuw. De munten moeten zijn versmolten tijdens een heftige brand. Waarschijnlijk gaat het om de stadsbrand van 1349. Want niet alleen 1575 en de jaren die volgden waren roerig, ook in 1349 werd Oudewater belegerd en ingenomen. Wat is er toen allemaal gebeurd?

Na de dood van Floris V en zijn zoon Jan was het Graafschap Holland in handen gekomen van het Henegouwse huis, dat in vrouwelijke lijn van het Hollandse gravenhuis afstamde. Holland werd in deze tijd steeds welvarender en de steden groeiden. De graven probeerden hun macht in de grensstreken uit te breiden. Graaf Willem IV belegerde in 1345 zelfs Utrecht. Later dat jaar sneuvelde hij en er was geen zoon om hem op te volgen. Zijn zus, keizerin Margaretha, claimde de grafelijke titel, maar niet iedereen in Holland ondersteunde die claim. Zo ontstonden de eerste Hoekse en Kabeljauwse twisten.

De Utrechtse bisschop Jan van Arkel (1342-1364) greep de kansen die de wat moeizame machtswisseling in Holland hem boden met beide handen aan. Hij probeerde zijn westgrens te versterken als offensief tegen de opdringende macht van Holland. Ook wilde hij de vaarroutes naar Utrecht veiligstellen. In 1347 probeerde graaf Willem V de bisschop te verzoenen met heer Arnoud van IJsselstein. De bijeenkomst van beide partijen vond plaats in Oudewater.

Maar bisschop Jan bleef vechten. Oudewater was hem een doorn in het oog omdat Utrecht uitgesloten was van de markt in Oudewater. Utrechtse kooplieden mochten hun waren niet aanbieden in deze enige stad in het land van Woerden. Op 26 maart 1349 viel hij, geholpen door de burgers van Utrecht, Oudewater aan. Hij nam de stad in na drie bestormingen, stak de huizen in brand, doodde veel burgers maar nam ook veel inwoners gevangen. De Hollanders waren totaal verrast door de aanval op Oudewater omdat zij dachten dat de bisschop eerst IJsselstein zou aanvallen.

Toen Oudewater was ingenomen, gingen enkele Utrechtse raadsleden een huis in om te overleggen wat zij met de stad zouden doen. De bewoonster van het huis sloop naar buiten, vergrendelde de deuren en stak het huis in brand. Niet alleen dit huis, maar een groot deel van Oudewater brandde bij deze gelegenheid af. Bij archeologisch onderzoek is al eerder gebleken dat de stadsmuren, die in 1321 waren opgericht, al betrekkelijk snel na de bouw vernieuwd zijn. Ook dit heeft te maken met de inname door de bisschop in 1349.

 

Het Stadsmuseum is in oktober geopend in de weekeinden van 6 en 7 oktober, 20 en 21 oktober en 27 en 28 oktober, steeds zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur...

De zilverschat is dan te zien op de Museumzolder.

 

Arminiuswinter

In Oudewater wordt in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 de zogenoemde “Arminiuswinter” georganiseerd. De aanleiding is de herdenking van “400 jaar Synode van Dordrecht”. De Synode waarin de verschillen tussen de geloofsopvattingen van onze stadgenoot Arminius en zijn tegenstrever Gomarus uitgebreid zijn besproken. De publiciteit rond deze activiteiten wordt verzorgd door de organiserende werkgroep. De Geschiedkundige Vereniging is lid van deze werkgroep.

Op zaterdag 6 oktober is er in het Stadhuis een programma met als thema(s) Arminius en zijn tijd; Oudewater en de Opstand. Dit duurt van ca. 13.00 tot ca. 17.00 uur 

De opening van ons stadsmuseum vervalt dan in tegenstelling tot eerdere berichten.

 

 

Cultureel pact

De aantrekkelijkheid van Oudewater als toeristenstad vergroten door nog meer glans te geven aan het cultureel erfgoed van de stad. Dat willen de gemeente Oudewater en de provincie Utrecht samen bereiken. Die ambitie staat opgetekend in het cultuurpact dat de twee partijen hebben gesloten.

Zo gaat de provincie meehelpen om het Touwmuseum en de Heksenwaag nog aantrekkelijker te maken voor toeristen die naar de stad komen.  Ook geeft de provincie advies over het cultuurbeleid dat Oudewater voor de komende jaren vorm wil geven. En samen met de provincie onderzoekt Oudewater of zij een zogenaamde cittaslow-gemeente kan worden.

Cittaslow

Cittaslow geldt als een internationaal keurmerk voor gemeenten die goed scoren op het gebied van leefomgeving, landschap en streekproducten. Ook gastvrijheid, milieu, cultuurhistorie en behoud van identiteit horen daarbij. Mocht Oudewater het predicaat cittaslow-gemeente verdienen, dan betekent dat een primeur voor de provincie Utrecht.

Unieke karakter van Oudewater

Burgemeester Verhoeve is blij met de afgesproken samenwerking. ,,Het unieke karakter van Oudewater zie je terug in de talrijke monumenten, eeuwenoude vaarwegen en het cope-landschap. Door samenwerking aan te gaan met de provincie Utrecht kunnen we de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Oudewater versterken.’’

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts is ook enthousiast over de gemaakte afspraken. ,,Oudewater is de vierde gemeente die met ons een cultuurpact afsluit. En daar ben ik heel blij mee. Nu er veel nieuwe taken op gemeenten afkomen, willen we er voor zorgen dat cultuur op de agenda blijft. Samenwerking met gemeenten draagt bij aan een rijk, aantrekkelijk cultureel klimaat voor de hele regio.”

(Bron : Gemeente Oudewater)

 

Bij het tekenen van het Cultureel pact daalde Arminius even af van de zolder ! 

 

 

 

 

 

 

De stukken voor de jaarvergadering kunt u nu vinden in de rubriek downloads, de uitnodiging voor de vergadering staat onderaan in de rubriek nieuwsbrief.

 

Fotoreportage heropening Stadsmuseum toegevoegd ( Foto's Jaap de Wit )

 

OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 Met als titel “Oudewater in roerige tijden” presenteert de Geschiedkundige Vereniging Oudewater in het Stadsmuseum Oudewater een nieuwe tentoonstelling.

 Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig, met zijn originele stoel. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op dinsdag 17 april 2018 met als onderwerp:

 

“Grensoverschrijdingen, Nederlandse vrouwen in het Nazi-oosten”

Lezing door mw. Jocelyn Krusemeijer

 

Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse mannen dienst hebben genomen bij de SS en onder andere naar het Oostfront zijn vertrokken, is algemeen bekend. Veel minder bekend is, dat ook Nederlandse vrouwen voor de Duitse bezetters hebben gewerkt en naar het Nazi-Oosten zijn gegaan. Wat voor vrouwen waren dat en wat gingen ze daar doen? Volgden zij hun echtgenoten zoals wel eens is gesuggereerd? Of hadden ze andere beweegredenen? Wat waren hun verwachtingen en wat werd er van hen verwacht? Wat troffen zij aan toen ze de grens overtrokken naar de oostelijke - door de Duitsers bezette - gebieden?

 Op 17 april 2018 gaat historica Jocelyn Krusemeijer op deze vragen in. Ze schreef haar afstudeerscriptie over Nederlandse vrouwen die zich vrijwillig aanmeldden bij de nationaal-socialistische Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Momenteel doet zij onderzoekt naar Nederlandse vrouwen die zich onder andere aangemeld hebben bij het Duitsche Roode Kruis, de Nederlandsche Ambulance en de Luftwaffe. Niet alleen wat ze ontdekt heeft over deze vrouwen en hun omstandigheden komt aan de orde, maar ook de zoektocht zelf met de bijbehorende problemen en - niet te vergeten - het plezier van onverwachte vondsten.

 Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 april 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 

      

Bodemonderzoek Lange Burchwal

 

 

 

 

Link naar Streekarchief Rijnstreek toegevoegd (o.a. Geschiedenis Oudewater en Collectie van der Lee)

Foto's excursie Fort bij Vechten toegevoegd

Foto's excursie Paderborn toegevoegd

Fotoreportage opening stadsmuseum 2016 toegevoegd

Het secretarieel jaarverslag 2015 , de finaciele stukken 2015 en begroting 2016 zijn nu beschikbaar in de rubriek Download.

Canon Oudewater toegevoegd aan website.

Hoofdstuk Stadsmuseum toegevoegd op de website

 

Recente aanwinsten

Het Amsterdamse Veer te Oudewater. Schilderijtje door A. Burla (geb. Amsterdam 23-6-1895, sterfdatum onbekend). Olieverf op doek, 30 x 24,5 cm. Datering ca. 1930. 

Foto's buitenlandexcursie mei 2014 toegevoegd

Arie Willem den Boer toegevoegd bij beroemde inwoners.

Portret Dokter van Praag toegevoegd bij beroemde inwoners (zie ook Canon}.

Invulling van het hoofdstuk Jeugd per 01-12-2013

Nieuw in de rubriek Water  : 6  nieuwe artikelen van Nettie Stoppelenburg

Nieuw in de rubriek Fotogalerie :  Foto's van de excursie naar Kent en de excursie naar Dordrecht plus de excursie naar Zierikzee.

 

 Uitbreiding Tijdlijn  van Oudewater met groot aantal nieuwe data en gebeurtenissen


 

Recent verworven

= Collectie Vendrig (uit nalatenschap Hr. Vendrig): ca 1300 dia's en 13 cd's met beeldmateriaal over Oudewater

= Boekje van Van Zijll en prachtig oud bijbeltje van Mw. G. Mulder - Blom

= Boek "400 jaar geschiedenis van de Kromme Haven" van de heer J. van 't Riet

400 jaar Kromme Haven